dimarts, 23 d’octubre de 2012

MATADONA


Omphalotus olearius, la matadona. Un bolet molt tòxic de la familia del Agaricals. Creix al peu de les oliveres. Una interessant particularitat: les llàmines del seu himeni presenten bioluminiscència. Segurament, un passeig de nit per un camp d'oliveres a la tardor, amb una mica de llum de lluna, ens faria percebre un món de fades...real o imaginari?